Midtsjællands Kammerorkester

 

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. august 2006

 

1. Valg af ordstyrer

 

Inge blev valgt – og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 

2. Formandens beretning

 

 vedlagt som bilag 1.

 

3. Regnskabet

 

Claus fremlagde regnskabet. Det udviser en fremgang (om end beskeden) i kassebeholdningen.

Claus havde også udarbejdet et regnskab for hver af koncerterne i 2006, så vi har overblik over økonomien i hver enkelt koncert.

Det er lærerigt at se på!

Der er store udgifter ved mange af koncerterne. Men forudsætningen for vores succes ude i landet er, at Lars er i stand til at skaffe gode solister til priser, som vi nok synes er høje – men som i virkelighedens verden er meget billige!

 

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

 

Kassereren ønskede en forenkling i håndteringen af kontingent, således at der kan opkræves helårligt kontingent.

Det vedtog generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gav kassereren fuldmagt til at ændre vore bankforbindelser med henblik på en billiggørelse.

Kontingentet er for tiden:

Normalt kontingent: 700 kr./år

Studerende: 350 kr./år

Æresmedlem: 0 kr./år

 

4. Valg af dirigent

 

Foregik uden diskussion – til alles lettelse er Lars villig til at guide os gennem alle vanskelighederne også i den kommende sæson.

 

5. Valg til bestyrelsen

 

Nils og Claus var på valg.

Begge var villige til genopstilling, og valgtes uden modkandidater.

 

6. Valg af suppleanter

 

Børge blev genvalgt. Karen blev valgt. Begge enstemmigt og uden modkandidater.

 

7. Valg af revisor

 

Helle blev genvalgt enstemmigt.

 

8. Indkomne forslag

 

Der var en del emner til diskussion. Her refereres beslutningerne og hovedpunkter i diskussionen:

 

Ca. fire gange om året afsættes 15 minutter i pausen til diskussion af repertoire.

Bent forklarede, at en egentlig demokratisk vedtagelse af repertoire og koncerttidspunkter ikke er mulig, da han skal koordinere med kirker, solister, dirigent m.v.

Disse ”pausediskussioner” annonceres i forvejen på hjemmesiden.

Vi har haft mange koncerter i det forløbne år. Især er tre koncerter lige efter hinanden på tre hverdage noget der ”trækker tænder ud”. Der var også enighed om, at vi spiller bedre i weekenden.

Naturligt nok – der er stadig enkelte i orkestret, der har et arbejde at passe!

Vi vil prøve at undgå en så massiv sammenklumpning i fremtiden.

Lars fremhævede, at det er koncerterne der virkelig flytter på vores niveau. Derfor skal vi ikke holde alt for meget igen med at give koncerter – og nogle af værkerne skal også kunne give os udfordringer, selv om vi ikke tror på, at vi kan klare det! (Husk: Du kan dobbelt så meget, som du selv tror – og tre gange så meget, som din mor tror!).

 

Og så var der nytårskoncerterne!

Der er meget delte meninger om dem. Nogle synes, de er kedelige. Andre mener, det er spændende musik, vi spiller. Alle er dog tilsyneladende enige om, at danseforestillingerne ikke er det mest muntre at overvære.

Økonomien er meget svingende. 2005 gav et overskud på 50 kr.!

Til gengæld havde vi 10.000 kr. i overskud på koncerten 2004.

Vi skal prøve at få nogle bedre aftaler om betaling af solister.

Nytårskoncerten 2007 er ikke til diskussion. Det har vi lovet – så det gør vi.

Derefter kan vi tage 2008 op til fornyet overvejelse.

 

Ændret prøvetid!

Nogle orkestermedlemmer synes, det er for sent at slutte kl. 22.00.

Nogle har lang vej hjem – og enkelte er stadig arbejdsramt.

Vi blev enige om, at starte prøverne kl. 19.00 (spilleklar!)

Pausen begrænses til 15 minutter.

Derefter kan vi med god samvittighed slutte prøven kl. 21.30

Denne nyordning træder i kraft fra og med prøven den 20/9.

Aftenerne med Fuglebæk er efter ”gammel tid”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægtsændring

For at spare porto ved indkaldelse til generalforsamlinger ønskede bestyrelsen følgende vedtægtsænding:

 

§ 6:

 

Sætningen: ”Indkaldelse sker skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel”

 

ændres til:

 

”Indkaldelse sker til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel. Til medlemmer, der på medlemslisten har opgivet E-mail-adresse kan indkaldelsen ske elektronisk. For medlemmer, der ikke har opgivet E-mail-adresse skal indkaldelsen ske skriftligt.”

 

Denne vedtægtsændring blev vedtaget enstemmigt uden yderligere kommentarer.

 

9. Eventuelt

 

Christina udtrykte ønske om at fortsætte ”traditionen” med koncert og sammenkomst ved sæsonafslutningen – og var velvillig overfor tanken om fortsat at lægge hus til.

Referenten var ikke med ved den lejlighed – men jeg har hørt, at det var vældig hyggeligt!

 

Lone efterlyser gode billeder til hjemmesiden!

 

Ordstyreren takkede for god ro og orden – og formandens kone for at fremtrylle lækkert smørrebrød til lejligheden!

 

 

 

 

Ref.: Nils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1.

 

 

 

Midtsjællands Kammerorkester

Formandsberetning

Generalforsamling 2006

 

Igen et år med musikalske oplevelser ud over alle forventninger, tænk i Maribo Domkirke spillede vi sammen med en Stradivarius fra 1735. 

I Holbæk kirke spillede vi sammen med en Guarnerius del gesú fra 1700 tallet.

For mig er det en stor glæde bare at lytte til disse mesterinstrumenter.

Den ihærdige engelske violinforsker George Hart skulle engang have sagt:

Violinen er det mest fuldkomne, det vanskeligste, det smukkeste og mest sælsomt interessante af alle instrumenter.

Alle de dygtige solister vi har spillet med i år. Michael, præsten i Snesere kirke, sagde om Vilde: Tænk at hun har spillet her i vores kirke. Der var ingen tøven, da jeg ringede og spurgte Michael om kirken ville købe de 4 årstider, det ville de meget gerne.   

Der burde ikke være indblandet økonomi i dette foretagende, men det er uundgåeligt. Vi har gransket resultatet af økonomidelen i koncerterne, og det viser sig at overskuddet kan svinge meget, men så længe vi kan få økonomien til at hænge sammen, syntes jeg, at vi skal koncentrerer os mest om glæden ved at udøve musikken.

Der var ikke parkerings problemer ved vores sidste koncert før sommerferien i Mern kirke. En udmærket koncert med en efterfølgende dejlig afslutning hjemme hos Christina og ????? Tak fordi I ville åbne jeres dejlige hjem for os. Jeg tror, det er vigtigt for orkestret, at vi ind i mellem har noget socialt sammen.

Som f.eks. orkestrets weekend på Hunosøgaard, der stadig er et hit. Den gode mad og orkesterets indstilling til at samarbejde både med hinanden og Lars er et stort plus for samspillet i orkesteret, og jeg håber at tilslutningen vil blive 100% i år.

Igen i år skal vi være skoleorkester for unge dirigenter. Det var morsomt og lærerigt sidste år, orkesteret anstrengte sig meget for at de unge dirigenter skulle få en god oplevelse, og det lykkedes til fulde. Vi vil selvfølgelig gøre vores til at det atter bliver en succes.

Lars - jeg sidder nogle gange og tænker på, hvor fanden får den mand al den energi fra. Du er et mega fund for dette orkester. Uden dig have vi ikke været Danmarks bedste.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen og de orkestermedlemmer som ind i mellem giver en håndsrækning. I syntes måske selv, at det er småting, men det er lige præcis det som gør, at det er et velfungerende orkester.